×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مرکز تحقیقات پیشگیری و درمان چاقی

موافقت قطعی:1378/05/14

مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم در سال 1373 تاسیس و مرکز تحقیقات پیشگیری و درمان چاقی بعنوان یکی از زیر شاخه های اصلی این مراکز در  یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی در تاریخ 14/04/1387 به ریاست وزیر وقت آقای دکترمحمد باقر لنکرانی تصویب و به رییس وقت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جناب آقای دکتر علی رضا زالی ابلاغ گردید. تا دی ماه سال 1394، ریاست این مرکز را آقایان دکتر فرهاد حسین پناه، دکتر حسین دلشاد، و دکتر شهرام علمداری بر عهده داشته اند.  در سال 94 مراکز تحقیقاتی تغذیه و تعیین کننده های سلامت اجتماعی از این مرکز جدا شدند و به عنوان مراکز تحقیقاتی مستقل در حال فعالیت هستند.

از دیماه سال 1394 ریاست این مرکز را آقای دکتر مجید ولی زاده فوق تخصص غدد و متابولیسم، عهده دار شده اند و تا کنون این مسئولیت بر عهده ایشان میباشد.

هدف از تشکیل این مرکز، ایجاد فضای تحقیقاتی مستقل با تمرکز بر پیش گیری و درمان چاقی در جامعه و انجام تحقیقات مرتبط با پیشگیری  و درمان چاقی می باشد. که در این راستا عمدتاً از اطلاعات کوهورت قند و لیپید تهران (TLGS) و کوهورت درمان چاقی ( TOTS) استفاده می نماید.

مرکز تحقیقات پیشگیری و درمان چاقی

تنظیمات قالب