×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم

 

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی غدد درون ریزاز سال 1391 با هدف تولید و گسترش علم از طریق طراحی و انجام پژوهش­های بنیادی و کاربردیدر زمینه بررسی جنبه های سلولی و مولکولیبیماری های غدد درون ریز بنیان نهاده شد. این مرکز فعالیت خود را به طور رسمی در پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آغاز نموده است و متعهد به ایجادیک گروه تحقیقاتی قوی در آینده­ی نزدیک می باشد.

مرکز تحقیقات سلولی مولکولی

تنظیمات قالب