×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

اولویتهای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی مولکولی غدد درون ریز:

 

بررسی تغییرات بیوشیمیایی و ژنتیکی سرطان تیرویید

بررسی ژنتیک، سندرم تخمدان پلی کیستیک

مطالعات مرتبط سلولی مولکولی در تیرویید و لوزالمعده

عوامل خطر ژنتیکی بیماریهای غیرواگیر با تاکید بر بیماریهای کاردیو متابولیک

تنظیمات قالب