×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مرکز تحقیقات فیزیولوژی غدد

پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم

 

تاریخچه

مرکز تحقیقات فیزیولوژی غدد جزء مجموعه مراکز تحقیقات پژوهشکده علوم غدد درون ‌ریزو متابولیسم دانشگاه شهید بهشتی می­باشد. این مرکز در سال 1380 در یک فضای کوچک 015 متر مربعی شروع به کار کرد. اهدف اصلی این آزمایشگاه در راستای بررسی فیزیولوژی غدد درون‌ریز و ایجاد مدل‌های حیوانی به صورت invivo و invitro بوده است.

سیستم فعال اولیه این آزمایشگاه دستگاه ثبت انقباضات ایزومتریک از عضله صاف آئورت ایزوله پستانداران کوچک بود. از سال 1382 این آزمایشگاه توانسته بود تجهیزاتی را برای جداسازی جزایر لانگرهانس فراهم آورد که هم اکنون آن را به سمت مطالعه اندوکرینولوژی مولکولی سوق داده است. در سال 1391 دستگاه ثبت Power Lab­ جهت مطالعاتپارامترهای قلبی و عروقی راه اندازی شد. اخیرا یک دستگاه اندازه گیریانقباضات قلب ایزوله (روش لانگندورف) به منظور مطالعه نقایص قلبی و پاتوفیزیولوژی قلب نظیر اثر ایسکمی و هایپوکسی بر قلب در این مرکز راه اندازی شده است. در سال 1392 این ازمایشگاه به عنوان یک مرکز تحقیقات مستقل جزء زیر مجموعه مراکز تحقیقات پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه شهید بهشتی ثبت شد. این مرکز با استفاده از این امکانات و نیروی انسانی سعی دارد که با سایر مراکز پژوهشی علمی ملی و بین المللی ارتباط برقرار نماید.

 

اهداف و اولویت ها

 مرکز تحقیقات فیزیولوژی غدد با هدف شناسایی مکانیسم های پایه عملکرد غدد درون ریز و کمک به دستیابی روشهای درمانی جدید در این حیطه تاسیس شده است.

عناوین تحقیقاتی و اولویت های مرکز تحقیقات فیزیولوژی غدد شامل:

1- اختلالات تیروئید و بررسی اثر آن بر متابولیسم کربوهیدراتها.

2- اختلالات تیروئید و  بررسی اثر آن برعملکرد سیستم قلبی و عروقی.

3- اختلالات تیروئید و بررسی اثر آن بر محور هیپوتالاموس- هیپوفیز -آدرنال.

4- اثرات تکاملی هورمون­های تیروئیدی بر سیستم قلبی و عروقی.

5- اثرات تکاملی هورمونهای تیروئیدی بر متابولیسم کربوهیدرات.

6- اثرات تکاملی هورمونهای تیروئیدی بر سیستم تولید مثلی.

7- نیتریک اکساید و عملکرد اندوکرین.

8- پیاده­سازی روش­های آزمایشگاهی (راه اندازی و معتبرسازی اندازه­گیری­های آزمایشگاهی).

9- تولید کیت­های آزمایشگاهی.

 

تجهیزات مرکز تحقیقات فیزیولوژی غدد

Power lab system.1

2.Eliza reader

3.Refrigerated centrifuge

4.Ben Murray

5.Cell culture chamber

6.Ultra sonicator

7.Western blot system

8.Setup for isolation of pancreatic islets

9.Setup for studying dynamic insulin secretion

10.Homogenizer

11.Langendorff setup for studying isolated heart

12.Treadmill for rats and mices

13.Laboratory Furnace

 

حیوان خانه :

"خانه حیوانات" یک طبقه جداگانه (درحدود 150 مترمربع) درداخل پژوهشکده غدد درون ریز ومتابولیسم دانشگاه شهید بهشتی می باشد،این ساختمان دارای یک انبار، یک اتاق جراحی حیوانات و 3 اتاق با تهویه مناسب برای نگهداری حیوانات است که هرکدام دارای 6 رک قفسه بندی شده برای قرارداد قفس موش صحرایی می باشد. شرایط محیط یک نترلشده بایک دوره چرخه ای 12 ساعت نور و 12 ساعت تاریکی،رطوبت نسبی و درجه حرارت مناسب درمحیط این حیوان خانه وجوددارد. رتهای نژاد ویستار ازهردوجنس مطابق با نیاز و اهداف محققان و دانشجویان مرکزتحقیقات فیزیولوژی غدد درون ریز وجود دارد. با توافق پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه شهید بهشتی، خانه حیوانات فعالیت خودش را به منظور مطالعات فیزیولوژیک آغاز کرد. رعایت ملاحظات اخلاقی درپژوهشهای حیوانی یکی از مهمترین قوانین این مرکز میباشد.

 

تنظیمات قالب