×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

اولویتهای پژوهشی مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماریهای متابولیک:

 

ارزیابی عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر و تاثیر مداخلات بر پیشگیری و درمان آنها

بروز، شیوع و عوامل خطر بیماریهای متابولیک

مداخلات موثر در پیشگیری از بیماریهای متابولیک

تنظیمات قالب