×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

اولویتهای پژوهشی مرکز تحقیقات تعیین کننده اجتماعی سلامت:

 

  • بررسی بستر، ساختارهای  اجتماعی و سیاستگزاری های موثر بر چاقی ، سندرم متابولیک و دیابت
  • بررسی الگوهای رفتاری و سبک های زندگی زمینه ساز چاقی، سندرم متابولیک و دیابت در بستر خانواده و جامعه
  • بررسی محیط فیزیکی موثر بر الگوهای رفتاری و سبک های زندگی زمینه ساز چاقی ، سندرم متابولیک و دیابت  از جمله ویژگی های محل زندگی ، محیط کار، کیفیت آب و هوا، حمل و نقل، ترافیک و امنیت غذایی
  • بررسی زمینه های روانی-اجتماعی موثر بر الگوهای رفتاری و سبک های زندگی زمینه ساز چاقی ، سندرم متابولیک و دیابت  از جمله اضطراب، استرس، افسردگی، تصویر بدنی، حمایت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، آمادگی اجتماعی، همبستگی اجتماعی و نشاط اجتماعی
  • بررسی اثربخشی مداخلات اصلاح سبک های زندگی زمینه ساز چاقی، سندرم متابولیک  و دیابت و ارتقاء خودمراقبتی و کیفیت زندگی
  • معرفی و بومی سازی ابزارهای سنجش عوامل اجتماعی موثر بر چاقی، سندرم متابولیک و دیابت و سبک های زندگی مرتبط با آنها
  • بررسی پیامدهای چاقی، سندرم متابولیک و دیابت بر شاخص های اجتماعی، رفتاری و کیفیت زندگی
تنظیمات قالب