×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات تغذیه و غدد درون ریز:

 

  • تعیین عادات، الگوها و عوامل تغذیه­ای در ارتباط با عوامل خطر بیماری­های غدد درون ریز (دیابت/سندرم متابولیک/قلبی عروقی/تیروئید/سرطان)

  •  مداخلات تغذیه­ای برای کاهش بیماری­های غدد درون ریز

  •  طراحی و اجرای مطالعات پایه در ارتباط با تغذیه و بیماری­های غدد درون ریز

  • بررسی عوامل تغذیه­ای موثر بر رشد و تکامل و اندوکرینولوژی تولیدمثل

  • تهیه و تدوین گزارش از داده­های موجود کشوری

  • توسعه و  اعتبار سنجی ابزارهای تشخیصی وضعیت تغذیه

تنظیمات قالب