×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 اعضای شورای پژوهشی پژوهشکده علوم غدد

 

دکتر فریدون عزیزی ریاست پژوهشکده
دکتر مهدی هدایتی معاون پژوهشی
دکتر آرش قنبریان مدیر پژوهشی
دکتر مجید ولی زاده رئیس مرکز
دکتر فهیمه رمضانی تهرانی رئیس مرکز
دکتر پروین میرمیران رئیس مرکز
دکتر عطیه آموزگار رئیس مرکز
دکتر اصغر قاسمی ورنامخواستی رئیس مرکز
دکتر فرزاد حدائق رئیس مرکز
دکتر پریسا امیری
رئیس مرکز
دکتر آزیتا زاده وکیلی  
دکتر داود خلیلی  
تنظیمات قالب